آپپلبی-ین-غربیمرلاند

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Appleby in Westmorland

United Kingdom

درباره شهرآپپلبی-ین-غربیمرلاند

شهرآپپلبی-ین-غربیمرلاند در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آپپلبی-ین-غربیمرلاند