آمبلزید

شمالی غربی, نگلاند
انگلیس

Ambleside

United Kingdom

درباره شهرآمبلزید

شهرآمبلزید در استان شمالی غربی, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آمبلزید