شمالی غربی, نگلاند

انگلیس
اروپا

North West, England

United Kingdom

درباره استانشمالی غربی, نگلاند

استان شمالی غربی, نگلاند در کشور انگلیس واقع شده است

شهرهای استان شمالی غربی, نگلاند