شمالی ایست, نگلاند

انگلیس
اروپا

North East, England

United Kingdom

درباره استانشمالی ایست, نگلاند

استان شمالی ایست, نگلاند در کشور انگلیس واقع شده است