غربیمینستر

لندن, نگلاند
انگلیس

Westminster

United Kingdom

درباره شهرغربیمینستر

شهرغربیمینستر در استان لندن, نگلاند واقع شده است