غربی کنسینگتن

لندن, نگلاند
انگلیس

West Kensington

United Kingdom

درباره شهرغربی کنسینگتن

شهرغربی کنسینگتن در استان لندن, نگلاند واقع شده است