ایست هام

لندن, نگلاند
انگلیس

East Ham

United Kingdom

درباره شهرایست هام

شهرایست هام در استان لندن, نگلاند واقع شده است