بالازالا

ایسل آو مان
انگلیس

Ballasalla

United Kingdom

درباره شهربالازالا

شهربالازالا در استان ایسل آو مان واقع شده است