وار

ایست آو انگلاند
انگلیس

Ware

United Kingdom

درباره شهروار

شهروار در استان ایست آو انگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان وار