ترینگ

ایست آو انگلاند
انگلیس

Tring

United Kingdom

درباره شهرترینگ

شهرترینگ در استان ایست آو انگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ترینگ