شفرد

ایست آو انگلاند
انگلیس

Shefford

United Kingdom

درباره شهرشفرد

شهرشفرد در استان ایست آو انگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان شفرد