یوپپینغام

ایست میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Uppingham

United Kingdom

درباره شهریوپپینغام

شهریوپپینغام در استان ایست میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان یوپپینغام