ستاولی

ایست میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Staveley

United Kingdom

درباره شهرستاولی

شهرستاولی در استان ایست میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ستاولی