ستاپلفرد

ایست میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Stapleford

United Kingdom

درباره شهرستاپلفرد

شهرستاپلفرد در استان ایست میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ستاپلفرد