سلیفرد

ایست میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Sleaford

United Kingdom

درباره شهرسلیفرد

شهرسلیفرد در استان ایست میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سلیفرد