ستر

ایست میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Scotter

United Kingdom

درباره شهرستر

شهرستر در استان ایست میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ستر