پالترتن

ایست میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Palterton

United Kingdom

درباره شهرپالترتن

شهرپالترتن در استان ایست میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پالترتن