وخام

ایست میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Oakham

United Kingdom

درباره شهروخام

شهروخام در استان ایست میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان وخام