شمالیامپتن

ایست میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Northampton

United Kingdom

درباره شهرشمالیامپتن

شهرشمالیامپتن در استان ایست میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان شمالیامپتن