لیددینگتن

ایست میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Lyddington

United Kingdom

درباره شهرلیددینگتن

شهرلیددینگتن در استان ایست میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لیددینگتن