لاور بددینگتن

ایست میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Lower Boddington

United Kingdom

درباره شهرلاور بددینگتن

شهرلاور بددینگتن در استان ایست میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لاور بددینگتن