لیسستر

ایست میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Leicester

United Kingdom

درباره شهرلیسستر

شهرلیسستر در استان ایست میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لیسستر