کترینگ

ایست میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Kettering

United Kingdom

درباره شهرکترینگ

شهرکترینگ در استان ایست میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کترینگ