فارتینغو

ایست میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Farthinghoe

United Kingdom

درباره شهرفارتینغو

شهرفارتینغو در استان ایست میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان فارتینغو