اتوال

ایست میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Etwall

United Kingdom

درباره شهراتوال

شهراتوال در استان ایست میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان اتوال