اکتن

ایست میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Ecton

United Kingdom

درباره شهراکتن

شهراکتن در استان ایست میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان اکتن