دینشانجر

ایست میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Deanshanger

United Kingdom

درباره شهردینشانجر

شهردینشانجر در استان ایست میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان دینشانجر