داونتری

ایست میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Daventry

United Kingdom

درباره شهرداونتری

شهرداونتری در استان ایست میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان داونتری