کلای کرس

ایست میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Clay Cross

United Kingdom

درباره شهرکلای کرس

شهرکلای کرس در استان ایست میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کلای کرس