چینلی

ایست میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Chinley

United Kingdom

درباره شهرچینلی

شهرچینلی در استان ایست میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان چینلی