باکستن

ایست میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Buxton

United Kingdom

درباره شهرباکستن

شهرباکستن در استان ایست میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان باکستن