باکول

ایست میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Bakewell

United Kingdom

درباره شهرباکول

شهرباکول در استان ایست میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان باکول