آلفرتن

ایست میدلاندس, نگلاند
انگلیس

Alfreton

United Kingdom

درباره شهرآلفرتن

شهرآلفرتن در استان ایست میدلاندس, نگلاند واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آلفرتن