ست پتر پرت

چانل ایسلندس
انگلیس

St Peter Port

United Kingdom

درباره شهرست پتر پرت

شهرست پتر پرت در استان چانل ایسلندس واقع شده است