ساینت هلیر

چانل ایسلندس
انگلیس

Saint Helier

United Kingdom

درباره شهرساینت هلیر

شهرساینت هلیر در استان چانل ایسلندس واقع شده است