جرسی

چانل ایسلندس
انگلیس

Jersey

United Kingdom

درباره شهرجرسی

شهرجرسی در استان چانل ایسلندس واقع شده است