رسوالد

والایس کانتن
سوئیس

Rosswald

Switzerland

درباره شهررسوالد

شهررسوالد در استان والایس کانتن واقع شده است