یزلتوالد

برن کانتن
سوئیس

Iseltwald

Switzerland

درباره شهریزلتوالد

شهریزلتوالد در استان برن کانتن واقع شده است

سایر شهرهای هم استان یزلتوالد