کاستلنوو

والنسیانا آتنموس کممانیتی
اسپانیا

Castellnovo

Spain

درباره شهرکاستلنوو

شهرکاستلنوو در استان والنسیانا آتنموس کممانیتی واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کاستلنوو