بتانزس

گالیسیا آتنموس کممانیتی
اسپانیا

Betanzos

Spain

درباره شهربتانزس

شهربتانزس در استان گالیسیا آتنموس کممانیتی واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بتانزس