پرالادا

کاتالنیا آتنموس کممانیتی
اسپانیا

Peralada

Spain

درباره شهرپرالادا

شهرپرالادا در استان کاتالنیا آتنموس کممانیتی واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پرالادا