ماسانت دی لا سلوا

کاتالنیا آتنموس کممانیتی
اسپانیا

Massanet de la Selva

Spain

درباره شهرماسانت دی لا سلوا

شهرماسانت دی لا سلوا در استان کاتالنیا آتنموس کممانیتی واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ماسانت دی لا سلوا