لا اسالا

کاتالنیا آتنموس کممانیتی
اسپانیا

La Escala

Spain

درباره شهرلا اسالا

شهرلا اسالا در استان کاتالنیا آتنموس کممانیتی واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لا اسالا