گوزول

کاتالنیا آتنموس کممانیتی
اسپانیا

Gosol

Spain

درباره شهرگوزول

شهرگوزول در استان کاتالنیا آتنموس کممانیتی واقع شده است

سایر شهرهای هم استان گوزول