بسانو

کاتالنیا آتنموس کممانیتی
اسپانیا

Bescano

Spain

درباره شهربسانو

شهربسانو در استان کاتالنیا آتنموس کممانیتی واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بسانو