سدانو

کاستیل اند لون آتنموس کممانیتی
اسپانیا

Sedano

Spain

درباره شهرسدانو

شهرسدانو در استان کاستیل اند لون آتنموس کممانیتی واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سدانو