پریرو

کاستیل اند لون آتنموس کممانیتی
اسپانیا

Prioro

Spain

درباره شهرپریرو

شهرپریرو در استان کاستیل اند لون آتنموس کممانیتی واقع شده است

سایر شهرهای هم استان پریرو