ماجرکا

بالیریک ایسلندس آتنموس کممانیتی
اسپانیا

Majorca

Spain

درباره شهرماجرکا

شهرماجرکا در استان بالیریک ایسلندس آتنموس کممانیتی واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ماجرکا