لا کرتینا

آستاریاس آتنموس کممانیتی
اسپانیا

La Cortina

Spain

درباره شهرلا کرتینا

شهرلا کرتینا در استان آستاریاس آتنموس کممانیتی واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لا کرتینا