کاررنو

آستاریاس آتنموس کممانیتی
اسپانیا

Carreno

Spain

درباره شهرکاررنو

شهرکاررنو در استان آستاریاس آتنموس کممانیتی واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کاررنو